Tuesday, 9 February 2010

ze beautiful princess

guo wei: eh i saw u just now

MiN: omo let u c my fat look!

guo wei: still beautiful. like princess

MiN: die lah u

guo wei: princess fiona. WAKAKAKA..

No comments: